^ Back to Top
facebook
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ## ส่งเสริมการเรียนรู้ เคียงคู่เศรษฐกิจที่มั่นคง บริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานสากล ##ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

010191
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
42
27
232
9770
320
493
10191

Your IP: 18.232.188.89
2020-07-11 08:51

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ชัยพฤกษ์

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์


                   “ ส่งเสริมการเรียนรู้ เคียงคู่เศรษฐกิจที่มั่นคง บริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานสากล”
 

          พันธกิจ  (Mission)     
  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์  มีพื้นที่ 74  ตารางเมตร หรือประมาณ 46,100 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีแนวภูเขากั้นเป็นแนวตำบลทางด้านทิศตะวันออก และแม่น้ำเลยกั้นทางด้านทิศตะวันตกมีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน ประชากรจำนวน  2,314 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น  6,813 คน  เป็นชาย  3,316  คน  และเป็นหญิง  3,497  คน  มีพันธกิจด้านต่างๆ ดังนี้
1.      การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
2.      ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
3.      ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข
4.      การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.      ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
6.      การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
7.      ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
8.      การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9.      สนับสนุนให้มีระบบการสื่อสารสารสนเทศ เทคโนโลยี ให้เพียงพอและอย่างทั่วถึง
          จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.      ประชาชนมีระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
2.      ประชาชนมีระบบน้ำสะอาด เพื่อการบริโภคและอุปโภคตลอดปี
3.      ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งเพียงพอ
4.      ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
5.      ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6.      ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์
7.      ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
8.      ประชาชนมีจิตสำนึกและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
 

                1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1  สำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนเส้นทางและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและพร้อมที่จะดำเนินการสำรวจตรวจสอบ
1.2  มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการ อาทิ ถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้า  น้ำประปา  โทรศัพท์  รางระบายน้ำ  ฯลฯ
1.3  มีการจัดสวนสาธารณะ และแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและเพียงพอที่จะให้บริการต่อชุมชน
1.4  จัดทำและวางระบบผังเมืองรวม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
1.5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน อปท. เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการ
1.6  อบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
              2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น
2.2  สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติด  และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎหมาย
2.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม โดยใช้กระบวนการประชาคม/แผนชุมชน
2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.6  สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และจัดสวัสดิการสังคมให้กับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
2.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อ โรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉี่หนู ฯลฯ
2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2.9  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน
2.10  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลงหันมาใช้พืชสมุนไพรแทน
2.11  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ
2.12  ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                 


| หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว | กระดานถามตอบ | ติดต่อเรา |
  

  สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

199 หมู่ 4 บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4286-1423 E-mail : admin@chaiyapruk.go.th | สำหรับเจ้าหน้าที่