นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 242 คน

เยี่ยมชม 52,377 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 63แบบใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 แชร์  
5 ต.ค. 63แบบคำขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน แชร์  
2 ต.ค. 63แบบเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
2 ต.ค. 63แบบมอบอำนาจพาณิชย์ แชร์  
2 ต.ค. 63แบบ ทพ. ขอจดทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
2 ต.ค. 63แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์และหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ แชร์  
1 ต.ค. 63แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
1 ต.ค. 63แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
1 ต.ค. 63แบบ คร.02 แบบรับรองสถานะของครัวเรือนตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน แชร์  
1 ต.ค. 63แบบ คร.01 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา