นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 52,479 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม อบต.ชัยพฤกษ์ แชร์  
1 ต.ค. 63คู่มือปฏิบัติงานการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. แชร์  
6 ก.พ. 63การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  แชร์  
6 ม.ค. 63การรับชำระภาษีป้าย  แชร์  
6 ม.ค. 63การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  แชร์  
6 ม.ค. 63การให้สัมปทานโดยการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น  แชร์  
6 ม.ค. 63การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม แชร์  
6 ม.ค. 63การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น  แชร์  
6 ม.ค. 63การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน  แชร์  
6 ม.ค. 63การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม  แชร์  
6 ม.ค. 63การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น แชร์  
6 ม.ค. 63การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แชร์  
6 ม.ค. 63การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) แชร์  
6 ม.ค. 63การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ แชร์  
6 ม.ค. 63การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  แชร์  
6 ม.ค. 63การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  แชร์  
6 ม.ค. 63การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม แชร์  
6 ม.ค. 63การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  แชร์  
6 ม.ค. 63การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  แชร์  
6 ม.ค. 63การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 30 รายการ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา