นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 35 คน

เยี่ยมชม 27,587 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 251 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
19 ม.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าออแกนซ่าเหลือ,ขาว จำนวน 2 ม้วน เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ม.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าอบต.ชัยพฤกษ์ หมู่ 3 บ้านก้างปลา(รหัสครุภัณฑ์ 292-49-0001) ขนาด 8x7.30 เมตร เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง หมู่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ 1- หมู่ 8 บ้านท่าข้าม - บ้านกุดโง้ง จำนวน 4 ช่วง ตำบลชัยพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง หมู่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ 1- หมู่ 8 บ้านท่าข้าม - บ้านกุดโง้ง จำนวน 4 ช่วง ตำบลชัยพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12 ม.ค. 64จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตขนาด 80x150 ซม. พร้อมออกแบบ จำนวน 4 ป้าย เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 ม.ค. 64จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ (ภาษี) ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 5 ป้าย ๆ ละ 300 บาท เพื่อใช้ในราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 ม.ค. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษชำระม้วนใหญ่ 23 ชั้น ที่โกยผง ด้ามพลาสติก จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 ม.ค. 64จ้างเหมาซ่อมครุภัรฑ์กล้องวงจรปิด ฮาร์ดิดสำหรับกล้องวงจรปิด 1TB จำนวน 1 ตัว สำรองไฟ UPS จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 300x300 ซม. พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 2 ป้าย เพื่อใช้ในราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย มีเสียงพูดภาษาไทยพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2840 บาท เพื่อใช้ในราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน โต๊ะ 2 ชั้นไม้ครึ่งวงกลม จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ปะยางหลัง จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้ในราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ 1- หมู่ 8 บ้านท่าข้าม - บ้านกุดโง้ง จำนวน 4 ช่วง ตำบลชัยพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง หมู่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
30 ธ.ค. 63ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 ธ.ค. 63ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ธ.ค. 63จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(สายห้วยบอน) หมู่ 2 บ้านหัวฝาย จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร ลงวัสดุคัดเลือก ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา