นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 7 คน

เยี่ยมชม 5,530 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ต.ค. 63การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/19649-19724 - ลว. 29 ต.ค. 63) 
29 ต.ค. 63แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561(มท 0809.4/ว27 - ลว. 29 ต.ค. 63) 
29 ต.ค. 63รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 18-19 และรุ่นที่ 21[รายชื่อ](มท 0808.3/ว3344 - ลว. 29 ต.ค. 63) 
29 ต.ค. 63การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.2/19539-19584 - ลว. 29 ต.ค. 63) 
29 ต.ค. 63รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564(มท 0810.6/ว3337 - ลว. 28 ต.ค. 63) 
29 ต.ค. 63แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดที่ได้ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นในกรณีไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กำหนดไว้[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](มท 0808.2/ว3335 - ลว. 28 ต.ค. 63) 
29 ต.ค. 63แนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563(มท 0820.3/ว3338 - ลว. 28 ต.ค. 63) 
29 ต.ค. 63การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(มท 0804.4/ว3331 - ลว. 28 ต.ค. 63) 
29 ต.ค. 63ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ(มท 0809.4/ว26 - ลว. 27 ต.ค. 63) 
29 ต.ค. 63การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(มท 0809.4/ว3280 - ลว. 22 ต.ค. 63) 
29 ต.ค. 63การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)[สิ่งที่ส่งมาด้วย][รายชื่อฯ](มท 0816.4/ว3209 - ลว. 16 ต.ค. 63) 
29 ต.ค. 63การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา(มท 0804.3/ว6244 - ลว. 16 ต.ค. 63) 
28 ต.ค. 63ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(มท 0802.3/ว101 - ลว. 28 ต.ค. 63) 
28 ต.ค. 63การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น) และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง(มท 0816.3/ว6496 - ลว. 28 ต.ค. 63) 
28 ต.ค. 63แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)(มท 0803.4/ว3330 - ลว. 28 ต.ค. 63) 
27 ต.ค. 63การสำรวจข้อมูลการขยายเวลาระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form[เอกสารแนบ](มท 0808.3/ว3309 - ลว. 29 ต.ค. 63) 
27 ต.ค. 63ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(มท 0810.4/ว 3323 - ลว. 27 ต.ค. 63) 
27 ต.ค. 63ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0820.2/ว3318 - ลว. 27 ต.ค. 63) 
27 ต.ค. 63ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563(มท 0808.5/ว6445 - ลว. 26 ต.ค. 63) 
27 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช[เอกสารแนบ](มท 0820.2/ว3300 - ลว. 26 ต.ค. 63) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/501 | แสดง 20 จาก 10004 รายการ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา