นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 52,468 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
1 ต.ค. 62เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
1 ต.ค. 62เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
1 ต.ค. 62เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ แชร์  
1 ต.ค. 62เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๗ แชร์  
1 ต.ค. 62เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๕๓ แชร์  
1 ต.ค. 62เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แชร์  
1 ต.ค. 62เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา