นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 52,417 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ส่งเสริมการเรียนรู้ เคียงคู่เศรษฐกิจที่มั่นคง
บริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานสากล ”พันธกิจ


องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ มีพื้นที่ 74 ตารางเมตร หรือประมาณ 46,100 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีแนวภูเขากั้นเป็นแนวตำบลทางด้านทิศตะวันออก และแม่น้ำเลยกั้นทางด้านทิศตะวันตกมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ประชากรจำนวน 2,314 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 6,739 คน เป็นชาย 3,284 คน และเป็นหญิง 3,455 คน มีพันธกิจด้านต่างๆ ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
6. การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
7. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
8. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9. สนับสนุนให้มีระบบการสื่อสารสารสนเทศ เทคโนโลยี ให้เพียงพอและอย่างทั่วถึงจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


1. ประชาชนมีระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
2. ประชาชนมีระบบน้ำสะอาด เพื่อการบริโภคและอุปโภคตลอดปี
3. ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งเพียงพอ
4. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
8. ประชาชนมีจิตสำนึกและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นยุทธศาสตร์การพัฒนา


1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น


จากศักยภาพ และปัญหาความต้องการของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์จึงกำหนดภารกิจแนวทางการพัฒนาขึ้น เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 สำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนเส้นทางและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและพร้อมที่จะดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ
1.2 มีการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการ อาทิ ถนน แหล่งน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ รางระบายน้ำ ฯลฯ
1.3 มีการจัดสวนสาธารณะ และแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและเพียงพอที่จะ ให้บริการต่อชุมชน
1.4 จัดทำและวางระบบผังเมืองรวม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน อปท. เพื่อความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงานและการบริการ
1.6 อบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น
2.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติด และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย
2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมในการแก้ไข ปัญหาของชุมชน สังคม โดยใช้กระบวนการประชาคม/แผนชุมชน
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง
2.6 สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และจัดสวัสดิการสังคมให้กับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อ โรคติดต่อ ต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉี่หนู ฯลฯ
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน
2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และได้รับสวัสดิการทางสังคม เท่าเทียมกัน
2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง หันมาใช้พืชสมุนไพรแทน
2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ
2.12 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีต่างๆใน กระบวนการการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 รณรงค์ส่งเสริมและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย และการเมือง ท้องถิ่นทุกรูปแบบ
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการ ให้บริการแก่ประชาชน
3.4 ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามระเบียบกำหนดให้
3.5 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
3.6 พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รวมถึงจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อการจัดเก็บ ภาษีได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
3.7 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุกๆด้านของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของ ประชาชน
3.8 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา
4.1 พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว ตลอดจนพัฒนา เส้นทางคมนาคมให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ
4.4 ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี พร้อมทั้ง จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมสำหรับบริการประชาชน
4.5 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ในเขตจังหวัดเลย (ท้องถิ่นสัมพันธ์)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5.1 ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา และการให้บริการการศึกษา ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
5.2 สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ โดยนำ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
5.3 ขยายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
5.4 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน
5.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษา และสถาบันทางศาสนาเป็นหลักในการสอน เพื่อ ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.6 ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปะพื้นบ้าน การละเล่น ขนบธรรมเนียมประเพณีของ ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ ท้องถิ่น
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
5.8 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น และงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ
5.9 สนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่นระดับอำเภอ จังหวัด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ป้องกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจากสาธารณะภัย
6.2 สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสาธารณะภัย
6.3 จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
6.4 สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยใน ชุมชนและเตือนภัยชุมชน
6.5 สนับสนุนและส่งเสริมประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.6 ควบคุมการกำจัดขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดสารพิษจาก อุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6.7 จัดให้มีบริเวณทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพของประชาชนตาม แนวนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
7.2 การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
7.3 จัดให้มีตลาดในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์/อื่นๆ และก่อสร้าง ศูนย์ สาธิตการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
7.4 ยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปลอด สารพิษ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา