นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 52,482 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายทองคูณ สุจิมงคล

  ประธานสภาอบต.ชัยพฤกษ์

  081-8732739

 • นายบุญเพ็ง พรหมพุทธา

  รองประธานสภาอบต.ชัยพฤกษ์

  089-9444648

 • นางสาวอธิชา อธิสุมงคล

  เลขานุการสภาอบต.ชัยพฤกษ์

  095-6234830สมาชิกสภา

 • นางอรดี เทพา

  ส.อบต. หมู่ 1

  088-5082135

 • นายดุสิต บุญพรม

  ส.อบต. หมู่ 1

  087-8545369

 • นางเกศินี ปัดชา

  ส.อบต. หมู่ 2

  087-9558951

 • นายชลอ สท้านวัตร์

  ส.อบต. หมู่ 2

  089-7110879

 • นางไลวรรณ จันทะบับภาศรี

  ส.อบต. หมู่ 3

  065-2379913

 • นายจันทร์สนอง โสธรรมมงคล

  ส.อบต. หมู่ 4

  081-0555117

 • นายกาวี แก้วชาเนตร

  ส.อบต. หมู่ 5

  098-1270449

 • นางสาวสาวิตรี มูลศรี

  ส.อบต. หมู่ 5

  083-1444039

 • นายเตียง ธีระนันท์

  ส.อบต. หมู่ 6

  089-2289747

 • นายปราโมทย์ จันทร์สว่าง

  ส.อบต. หมู่ 7

  098-1138101

 • นายสนิท ดีลุนชัย

  ส.อบต. หมู่ 7

  088-3312276

 • นายอภิศักดิ์ นวลจันทร์

  ส.อบต. หมู่ 8

  089-4194053

 • นายสุวัต เนาว์สนธิ์

  ส.อบต. หมู่ 8

  061-9516688

 • นายอำพร คตธมาตย์

  ส.อบต. หมู่ 9

  085-5856525

 • นายธวัชชัย แก้ววะดี

  ส.อบต. หมู่ 9

  085-0133141

 • นายชาติชาย จันทร์สว่าง

  ส.อบต. หมู่ 10

  089-9404449

 • นางสาวจันทร์เพ็ญ รัญสูงเนิน

  ส.อบต. หมู่ 11

  086-8551813
นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา