นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 52,374 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวอธิชา อธิสุมงคล

  ปลัดอบต.ชัยพฤกษ์

  095-6234830สำนักปลัด

 • นายชเรด รอดพ้นภัย

  หัวหน้าสำนักปลัด

  088-5495800

 • นางสาวจามรี โสธรรมมงคล

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  084-4709188

 • นางเตือนใจ ดุลยอนุกิจ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  087-2314311

 • นายสุรเชษฐ์ หนูพริก

  นิติกรชำนาญการ

  081-7290492

 • นางสาวราตรี วิเศษโวหาร

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  089-5695456

 • จ่าสิบเอกทัตเทพ ตาลไธสง

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  095-1681175

 • นายเมธี พรมศรี

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

  093-7694758

 • นางกัญญารัตน์ เสริฐศรี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  087-1057239

 • นางสาวรัชดากร สิทธิมงคล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  089-2774821

 • นายวิทยา จันทร์สว่าง

  พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ)

  087-2240883

 • นางสาวสุชญา มงคลกูล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  087-9415921

 • นายปัจจัย โสธรรมมงคล

  คนงานตกแต่งสวน

  084-883750

 • นายสำเนียง ลีเบาะ

  คนงานประจำรถขยะ

  063-6217705

 • นายคมกฤษดิ์ บุญเรือง

  พนักงานดับเพลิง

  080-7600634

 • นายสุวัฒชัย สุจิมงคล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

  080-7594604

 • นายชุมพร พรมมหาราช

  คนงานประจำรถขยะ

  095-7247947

 • นางสาวอรอนงค์ บับภาวัน

  คนงานทั่วไป สำนักปลัด

  084-4989958

 • นายวีรศักดิ์ จันทร์สว่าง

  คนงานทั่วไป สำนักปลัด

  087-0729877

 • นางณัฎฐณิชา สอนมงคล

  คนงานทั่วไป สำนักปลัด

  080-0710590

 • นายโอวาส เกษเกษร

  คนงานทั่วไป สำนักปลัด

 • นายสุพรรณ มีตา

  คนงานทั่วไป สำนักปลัด

 • นายชราวุฒิ อนุมา

  พนักงานจ้างเหมา

  064-2104497

 • นายยุทธศักดิ์ บัวก่ำ

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายพินิจ กองฉันทะ

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายอรรถพล เทพพุทธา

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายบุญเพ็ง บัวหลวง

  พนักงานจ้างเหมา

กองคลัง

 • นางลดา นวลจันทร์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  085-7469818

 • นางสาวจีระภา จันทะวัน

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  087-4251146

 • นางบังอร มาดาจันทร์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  099-4738248

 • นายอนิศักดิ์ สายทอง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  095-1695969

 • นางสาวอารีรัตน์ ภูมี

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  086-2262690

 • นายอภิศักดิ์ บุตรโยจันโท

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ประจำ)

  089-5761269

 • นางธัญพร ดานุรักษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  089-8474939

 • นางสาวจันทร์เพ็ญ อาจแก้ว

  คนงานทั่วไป กองคลัง

  085-8852256

กองช่าง

 • นายธีระยุทธ สิมมาลา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  063-2597414

 • นางสาววาทิณี ศรีทัดจันทา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  099-0180590

 • นายโกมล กุสุมภ์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  065-4127618

 • นายอภิสิทธิ์ วงค์งาม

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  085-7502717

 • นายฤทธิชัย บุตรโยจันโท

  คนงานทั่วไป กองช่าง

  087-9444484

 • นายสาคร บุญมีวิเศษ

  คนงานประจำสถานีสูบน้ำ

  081-9753221

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวจิดาภา คันธะรัตน์

  รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

  061-9549145

 • นางสาวจิดาภา คันธะรัตน์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  061-9549145

 • นางคำแปง พรหมพุทธา

  ครู คศ.2

  087-2275726

 • นางสาวรุ่งตะวัน ชุมพล

  ครู คศ.1

  085-7425562

 • นางวาสนา มุ่งลา

  ครู คศ.1

  087-2201150

 • นายรัชพล บุตรโยจันโท

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  087-2293187

 • นางรัตนา พรมศรี

  ผู้ดูแลเด็ก

  098-1023785

 • นางวิภาพร พรหมพุทธา

  ผู้ดูแลเด็ก

  098-1808488

 • นางวาสนา กัลยา

  พนักงานจ้างเหมา

  065-0859594
นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา