นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 52,387 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ตำบลชัยพฤกษ์ ประวัติความเป็นมา ตำบลชัยพฤกษ์ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านในการปกครองของตำบลเมืองมาตั้งแต่ ปี 2457 จนถึงปี 2523 ทางราชการจึงได้แยกหมู่บ้านที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำเลย เพื่อความสะดวกในการปกครอง จัดขึ้นเป็นตำบลชัยพฤกษ์ มีนายเนตร บุตรดีสุวรรณ เป็นกำนันตำบลชัยพฤกษ์คนแรก ปัจจุบันมี 11 หมู่บ้าน

ในการพัฒนาตำบลชัยพฤกษ์ มีหมู่บ้านก้างปลาซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ มีความเจริญเท่าอดีต เป็นศูนย์กลางทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและต่อมา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 สภาตำบลชัยพฤกษ์ได้รับการประกาศรับจากกระทรวงมหาดไทยยกฐานะให้เป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานราชการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลชัยพฤกษ์ในอดีต ประกอบอาชีพทางการเกษตร ดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพิงกันระหว่างคนกับธรรมชาติ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่มีการแก่งแย่งที่ทำมาหากินกัน มีวัฒนธรรมประเพณีและมีผู้สูงอายุเป็นสิ่งยึดรวมจิตใจให้ปฏิบัติติดต่อกันแบบเครือญาติ เป็นพี่น้องกันทั้งหมู่บ้าน ตำบล ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2524 นายประชา ราภานันท์ นายอำเภอเมืองเลย ขณะนั้น ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านก้างปลา เห็นวิถีการดำรงชีวิตพร้อมเอาแนวความคิดของพระศรีอรรถเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย โครงการหมู่บ้านในฝัน ซึ่งมีหลักแนวคิด คือ มีความรู้ คู่คุณธรรม รั้วกินได้ ต้นไม้พูดเป็น ประตูทักทายประชาชนพออยู่พอกิน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้าน คือ

1. ให้ประชาชนขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ
2. การประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาในการลด ละ เลิก อบายมุข
3. การมีสาธารณสุขมูลฐานให้ทุกครัวเรือนมีส้วมซึม หลุมกำจัดขยะมูลฝอย
4. ให้รู้จักการประหยัดอดออม

ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ส่งผลให้หมู่บ้านก้างปลาได้รับรางวัลมากมาย เป็นที่กล่าวขาน เลื่องลือไปทุกหมู่บ้านและทุกภูมิภาค มีคณะมาศึกษาดูงานมากมาย

บ้านก้างปลา หมู่บ้านในฝันนี้ ได้ทราบถึงพระเนตรพระกัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา พระองค์ท่านจึงได้เสด็จมาดูหมู่บ้านในฝัน ในปี พ.ศ.2525 เป็นที่ปราบปลื้มปิติยินดีแก่พสกนิกร เป็นที่สุดยิ่ง พร้อมทั้งพระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมกลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา ต่อมารัฐบาลได้เห็นความสำคัญของหลักการดังกล่าว จึงนำเอาหลักการหมู่บ้านในฝัน เป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศ และให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านในฝัน เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525


ที่ตั้งและอาณาเขต

ก่อตั้ง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศลงวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2539 (ยกฐานะเป็น อบต. ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 )

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ตั้งอยู่ 199 หมู่ที่ 4 บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ประมาณ 6 กิโลเมตร หมายโทรศัพท์ (042) 861424 / โทรสาร (042) 861423


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจด ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
ทิศใต้จด ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย
ทิศตะวันออกจด ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
ทิศตะวันตกจด ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย

เนื้อที่ 74 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,100 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ตำบลชัยพฤกษ์มีลักษณะเป็นภูเขาล้อมรอบ มีพื้นที่ราบเชิงเขาเป็นลูกคลื่นลอนลาด และมีแม่น้ำเลยไหลผ่าน มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ บ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่บนพื้นที่ราบบริเวณแม่น้ำเลย ไหลผ่าน เพื่อใช้น้ำประกอบอาชีพเกษตรกรรม


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จะหนาวจัดในฤดูหนาว และร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ช่วงหน้าฝนจะมีฝนต้องตามฤดูกาล โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส


ลักษณะของดิน

มีดินที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำเลยไหลผ่าน มีน้ำตลอดทั้งปี ดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินทรายปนดินเหนียว มีการระบายน้ำค่อนข้างดี


ลักษณะของน้ำ

น้ำเป็นน้ำจืด มีแม่น้ำเลยไหลผ่านเกือบทุกหมู่บ้าน มีห้วย หนอง คลอง บึง ไหลผ่านตามพื้นที่การทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยพฤกษ์


ลักษณะของไม้และป่าไม้

มีป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ มีวนอุทยานภูบ่อบิด ภูผาย่าทา เป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และดินเอาไว้ได้


ประชากร

สถิติประชากรและบ้าน พื้นที่ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระหว่าง วันที่ 1 ถึง 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.32 น

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านขนาดพื้นที่(ไร่)ชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
1บ้านท่าข้าม 5,625 218 217 435 144 361
2บ้านหัวฝาย 7,500 427 480 907 289 736
3บ้านก้างปลา 2,650 415 417 832 315 683
4 บ้านก้างปลา6,875 402 439 841 302 698
5 บ้านนาบอน 2,691 261 299 560 215 454
6บ้านโพนสว่าง 4,910 363 355 718 239 593
7 บ้านนาบอน 6,250 312 348 660 212 541
8บ้านกุดโง้ง 1,875 163 158 321 111 268
9บ้านก้างปลา 3,600 297 337 634 226 499
10โพนสะอาด 3,800 276 307 583 359 477
11นาบอน 324207 228 435 127 357
รวม46,100 3,341 3,585 6,926 2,539 5,667

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา