นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 52,473 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มทอผ้าไทเลย (บ้านก้างปลา)

5 ตุลาคม 2563 114 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

การทอผ้าเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในอดีตชาวบ้านปลูกฝ้ายเพื่อนำดอกฝ้ายมาทำเป็นเส้นด้ายไว้ใช้ทอผ้าสำหรับใช้นุ่งห่มและใช้ในงานประเพณีต่าง ๆ สั่งสมเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีผ่านลวดลายผ้าอันประณีต สวยงามเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น 

ในปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (2525 – 2529) จากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้าน บ้านก้างปลาจึงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมอาชีพโดยการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถถ่ายทอดเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดทำโครงการแผ่นดินทองขึ้นและส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านก้างปลาขึ้น

กลุ่มทอผ้าไทเลย (บ้านก้างปลา) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยหมู่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยได้มีการส่งเสริมให้ชุมชนทอผ้าขึ้นใช้เอง ต่อมากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ก็ได้เข้ามาสนับสนุนให้มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้น โดยมีนางแตงอ่อน บุตรดีสุวรรณ เป็นประธานกลุ่มเพราะเป็นผู้มีบทบาทริเริ่มและมีฝีมือในการทอและประยุกต์ลายผ้ามีสมาชิกจำนวน 10 คน

ในปี พ.ศ. 2525 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ร่วมกับพัฒนากรตำบลได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยมาสอนการทอผ้า การย้อมสี และการขึ้นลายทำให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ประสบการณ์มีการพัฒนาฝีมือจนเป็นที่ยอมรับของจังหวัดเลยและใกล้เคียง รวมทั้งมอบอุปกรณ์ทอผ้า เช่นกี่กระตุก 1 หลัง ด้าย กระสวย หลอด เป็นต้นเพื่อใช้ในการดำเนินการ

ในปี พ.ศ. 2526 สมเด็จพระพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จเยี่ยมกลุ่มทอผ้า และราษฎรบ้านก้างปลา เป็นผลทำให้สามารถจำหน่ายผ้าทอได้จำนวนมาก ต่อมาได้ทำผ้าด้วยสีธรรมชาติส่งไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2539 นายพีระ มานะทัศน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ส่งเสริมการใช้ผ้าพื้นบ้านตัดเย็บเป็นชุดทำงานของข้าราชการทำให้กลุ่มทอผ้าสามารถจำหน่ายผ้าได้จำนวนมาก

ในปี พ.ศ. 2540 กลุ่มได้รับการสนับสนุนเงินกู้มิยาซาวาในรูปของกี่กระตุก วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และในปี พ.ศ. 2542 นายสถิตย์ ภักดิ์ศรีแพง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ขอวิทยากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด มาสอนการตัดเย็บเสื้อผ้าและจัดซื้อจักรเย็บผ้าให้เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2543 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดซื้อด้ายมาสนับสนุนให้เป็นเงิน 60,000 บาท สมาชิกกลุ่มจึงได้พัฒนากิจกรรมทอผ้าโดยมีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิกเป็น แผนกย้อมสี แผนกทอผ้า แผนกปั่นด้าย และแผนกจำหน่ายตามความถนัดของแต่ละบุคคลทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 2,200 – 3,500 บาทต่อเดือน

ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านก้างปลาหมู่ที่ 9 มีนางฉลาด เสาวนนท์ เป็นประธานกลุ่ม ที่ทำการกลุ่มเลขที่ 177 หมู่ที่ 9 บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วิธีการบริหารจัดการกลุ่มใช้แบบธุรกิจส่วนบุคคล เนื่องจากในอดีตกลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียนจึงมีนโยบายให้สมาชิกลงทุนทอผ้าเอง แล้วนำมาวางขายที่บ้านประธานกลุ่มทำให้เกิดปัญหาระหว่างสมาชิกที่ต่างยื้อแย่งกันเสนอขายผ้าของตนหรืออาจขายให้แต่ไม่นำเงินที่ขายได้ไปให้เจ้าของผ้า ทำให้เกิดปัญหาผ้าหายโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ สมาชิกขาดความไว้วางใจกัน ขาดกำลังใจในการทำงาน ส่วนรูปแบบใหม่นั้นสมาชิกได้มอบให้ประธานกลุ่มรับผิดชอบเรื่องเงินทุนหมุนเวียนแต่เพียงผู้เดียว ทำให้ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น มีการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนอย่างชัดเจน เป็นธรรม ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
default-product.jpg31.25 KB   แสดงภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา