นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 52,400 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

- มีถนนใช้สะดวก เข้าถึงทุกหมู่บ้านโทรศัพท์

- มีสัญญาณโทรศัพท์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าถึงทุกหมู่บ้านไปรษณีย์หรือการสื่อสาร

- มีระบบการให้บริการทางไปรษณีย์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบการสื่อสาร สะดวกและเข้าถึงทุก หมู่บ้านการไฟฟ้า

- จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้า เข้าถึงครบทุกหมู่บ้านการประปา

- มีน้ำประปาภูมิภาค เข้าถึงทุกหมู่บ้าน


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา