นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 52,442 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

1. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 คือ

1. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
(มีนักเรียนรวม 28 คน แยกเป็นระดับชั้นอนุบาล 7 คน ประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 14 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 7 คน)
2. โรงเรียนบ้านนาบอน
(มีนักเรียนรวม 3 คน แยกเป็นระดับชั้นอนุบาล 0 คน ประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน - คน)
3. โรงเรียนบ้านท่าข้าม
(มีนักเรียนรวม 17 คน แยกเป็นระดับชั้นอนุบาล 8 คน ประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 8 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 1 คน)


2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านก้างปลา ( มีนักเรียนรวม 163 คน แยกเป็นระดับชั้นอนุบาล 22 คน ประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 45 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 31 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 65 คน)

3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 11 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 11

4. ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง (ตั้งอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์)

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง 67 คน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้างปลา 25 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบอน 22 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง 20 คน


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

มี วัด 8 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง คือ

หมู่ที่ 1 วัดจำปาทองหมู่ที่ 6 วัดราษฎรประดิษฐ์ และสำนักสงฆ์ภูผาย่าทา
หมู่ที่ 2 วัดสร้างเที่ยง และวัดป่าขันติสามัคคีธรรม (สำนักสงฆ์) หมู่ที่ 7 วัดโพธิ์ชัย
หมู่ที่ 4 วัดสีลธราราม หมู่ที่ 9 วัดศรีสัตนาค
หมู่ที่ 5 วัดโพนงาม หมู่ที่ 10 วัดป่าภูเหล็ก (สำนักสงฆ์)


สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง ( รพ.สต.บ้านก้างปลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านก้างปลา )
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1 แห่ง (สายตรวจประจำตำบลชัยพฤกษ์)


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา